Đang tự động chuyển hướng...

Bạn đang rời khỏi Diễn đàn Unreal Engine Việt Nam và chuyển tới địa chỉ: http://community.adobe.com/t5/adobe-express-discussions/unable-to-use-lowercase-font-of-custom-font-uploaded/m-p/12929431 trong 3 giây nữa...Bạn có chắc là bạn muốn đến liên kết này?